CFO | הכנס השנתי לאסטרטגיה ולפיתוח עסקי

לאסטרטגיה ולפיתוח עסקי 3 2019 ספטמבר לאסטרטגיה ולפיתוח עסקי הכנס השנתי שלום לכולם, Lehman באילת, פורסמה הידיעה על נפילת CFO , בעת שהתקיים כנס פורום 2008 ספטמבר 15- ב . האוירה הייתה קשה. המשבר שבפתח נידון לעומק. האמירה ששלטה בכנס הייתה: אכול Brothers ושתה כי כשנחזור לתל אביב - יהיה זה לעולם אחר לחלוטין מזה שהכרנו. הכנסים של הפורום באילת ידעו לאורך השנים דיונים מסוגים שונים ולעיתים הפוכים זה מזה. מאתגרי הצמיחה המהירה וקבלת החלטות במהירויות גבוהות ועד הישרדות בתנאים קשים ודחיפת החברות אנחנו מתעמתים שוב עם איומי הכלכלה 2019 ללקיחת סיכונים. והנה היום, כאן, בכנס הפורום בשנת העולמית והמקומית וההזדמנויות הטמונות בהם: מלחמות הסחר, הגרעון התופח, אי יציבות פוליטית, איומים אקולוגיים, משבשים טכנולוגיים. לצד זה אפשרויות גדלות והולכות לצמיחה, התרחבות, עושר של כלים טכנולוגיים המאפשרים התעדכנות בנתונים בזמן אמת, צפי של מכירות, שקלול של נתונים סיבתיים ונסיבתיים ועוד. יש ארבע תקופות בחיי הכלכלה: התקופה הבריאה – בה התפתחות יציבה ורציונלית. התקופה החולה - בה חברות ומשקים מתכווצים. תקופת ההחלמה - של יציאה ממיתון ומעבר לצמיחה. התקופה האקסטטית - בה שיקולים כלכליים נדחים הצידה בפזרנות אופטימית מדי. קריטי לחברות בכל אחת מהתקופות, אולם במיוחד בתפר שביניהן. כך למשל, כשנחזית CFO תפקיד ה- להכין את החברה בכללותה, ובמיוחד את מבנה ההון שלה CFOs אופציה להאטה או למיתון, חייבים ה- לשרידותה ואולי אפילו שגשוגה בתקופה הבאה. לא רצוי להיקלע למחסור במזומנים בתקופה בה התזרים הוא המלך. לא נכון לשבת על רוב נכסים כשמחיריהם בירידה. ניהול החברה עומד למבחן בייחוד בתקופות אלה. להוות זרז CFO להתאמת החברה לסביבתה באה לידי ביטוי גם בסיטואציות עסקיות אחרות. בתקופה הבריאה צריך ה- CFO עם זאת רגישות ה- לצמיחה מהירה יותר, זיהוי הזדמנויות, לרכישות ומיזוגים, להנפקות ולכל מה שיכול לפתוח פער בין מהירות התקדמות החברה למתחרותיה. לעשות את המהלך ההפוך בדיוק. להרגיע, להכניס שיקולים רציונאליים, לבדוק שוב ושוב את הנחות היסוד CFO בתקופה האקסטטית, צריך ה- של התוכניות להשקעה וכו'. מזה מספר שנים שאנו נמצאים בתהליכי שינוי דרמטיים שמקורם בהתלכדות יכולות טכנולוגיות, משבשים ותזוזות טקטוניות של שווקים. חלק נכבד מהמוצרים והשירותים המוצעים היום, כלל לא היה קיים עד לפני מספר שנים ולא יהיה קיים בעוד מספר שנים. אנחנו חיים את הרגע. מה שלמדנו בשנים האחרונות הוא להבחין שהרגע הזה עליו אנו מבססים את ידיעותינו, תחושותינו וההגיון שלנו אינו יציב כמו שנדמה לנו. הכלכלה, הטכנולוגיות, אופיים של עובדים ולקוחות, רגולציות, סביבה פיזית, הכל משתנה ובקצבים הולכים וגדלים. החברות יודעות, השווקים יודעים, כי רק מי שיתאים את עצמו נכון ובמהירות ישרוד ואולי אפילו ינצח. זוהי . אבולוציה על סטרואידים סביבה של הוא המנהל היחיד שאמון לחוש את השינויים אפילו עוד טרם התרחשותם, להבין את ההשלכות העתידיות של שינויים אלו על החברה, CFO ה- לתכנן ולבצע את ההתאמות הנדרשות בה להישרדותה ושגשוגה. הוא האחראי על ההתאמה האבולוציונית לעולם משתנה. בכל אלו נעסוק בכנס המרשים שלפנינו, כדי שנוכל לחזור מתוגברים בידע ובנסיון המצטבר של כולנו ולהשיא ערך לחברות ולמשק. שיהא זה כנס מרתק, מעשיר ומיוחד לכולנו. בברכה, נגה קינן CFO יו"ר פורום יו"ר פורום ראשי החברות הסביבה העסקית היום היא של אבולוציה על סטרואידים. אחראי CFO ה- על ההתאמה האבולוציונית של החברה לעולם משתנה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=